Відомості про зміну складу посадових осіб

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Головний бухгалтер

 

 

 

Горська Юлiя Iгорiвна

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

   

М.П.

 

29.03.2017

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Завод пластмас"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

04074, м. Київ, вул. Шахтарська, 5

4. Код за ЄДРПОУ

04593190

5. Міжміський код та телефон, факс

044-430-27-83 044-430-32-00

6. Електронна поштова адреса

abm@zavodplastmas.kiev.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

29.03.2017

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

62 Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"

31.03.2017

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

zavodplastmas.kiev.ua

в мережі Інтернет

29.03.2017

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

29.03.2017

призначено

Головний бухгалтер

Горська Юлiя Iгорiвна

 

0

Зміст інформації:

Згiдно Наказу Генерального директора вiд 28.03.2017 № 31-к з 29.03.2017 призначено на посаду Головного бухгалтера ПАТ «Завод пластмас» Горську Юлiю Iгорiвну на невизначений термiн.
Горська Юлiя Iгорiвна за останнi 5 рокiв займала посади Головного бухгалтера ДП «КЕБК - 1», Заступника головного бухгалтера ТОВ «Київська енергетична будiвельна компанiя», Головного бухгалтера ТОВ «Iкстенд софтвеар девелопмент», Заступника головного бухгалтера ТОВ «Токмак Солар Енерджи».
Посадова особа не дала згоду на розкриття своїх паспортних даних.
Посадова особа акцiями Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.