Відомості про зміну складу посадових осіб

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Генеральний директор

 

 

 

Шпакiвська Юлiя Юрiївна

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

   

М.П.

 

29.03.2017

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Завод пластмас"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

04074, м. Київ, вул. Шахтарська,5

4. Код за ЄДРПОУ

04593190

5. Міжміський код та телефон, факс

044-430-27-83 044-430-32-00

6. Електронна поштова адреса

abm@zavodplastmas.kiev.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

29.03.2017

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

62 Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"

31.03.2017

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

zavodplastmas.kiev.ua

в мережі Інтернет

29.03.2017

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

01.12.2016

звільнено

Головний бухгалтер

Заїка Людмила Iванiвна

СН 296129
Подiльський РУГУ МВС України у м. Києвi

0

Зміст інформації:

Згiдно Наказу Генерального директора ПАТ «Завод пластмас» вiд 01.12.2016 № 125-к з 01.12.2016 звiльнено з посади Головного бухгалтера ПАТ «Завод пластмас» Заїку Людмилу Iванiвну, яка займала вказану посаду з 08.01.2013.
Посадова особа акцiями Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посада залишалась вакантною до призначення на неї нової кандидатури.