Проекти рішень включених до порядку денного

Затверджено:
Протоколом № 4 Наглядової ради ПрАТ «Завод пластмас»

від «07» лютого 2018 року

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

  1. Проект рішення:

Обрати Лічильну комісію Товариства в складі:

а) Філон Людмили Володимирівни;

б) Дзятковського Артема Анатолійовича;

в) Спильник Ганни Станіславівни;

г) Привалової Олени Андріївни;

д) Кондратюк Оксани Михайлівни.

 2)   Проект рішення:

Обрати Президію річних загальних зборів акціонерів Товариства в складі:

а) Лаві Яіра – Голови Президії, головуючого на Загальних зборах, члена Наглядової ради Товариства;

б) Шпаківської Юлії Юріївни - члена Президії, Генерального директора Товариства;

в) Усенко Лідії Михайлівни – члена Президії, В. о. головного бухгалтера Товариства.

Секретарем річних загальних зборів акціонерів обрати Начальника юридичного відділу Товариства Петрунька Ігоря Володимировича.

 3)  Проект рішення: Затвердити Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Завод пластмас».

4) Проект рішення: Затвердити Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

5)  Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати роботи за 2017 рік.

6)  Проект рішення: Затвердити звіт і висновок Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

7)  Проект рішення: Затвердити річний звіт, у тому числі річний бухгалтерський баланс, Товариства за 2017 рік.

8) Проект рішення: За підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства в 2017 році дивіденди не нараховувати та не виплачувати.