Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 2015

Публічне акціонерне товариство «Завод пластмас»

(04074, м. Київ, вул. Шахтарська, 5; код за ЄДРПОУ 04593190)

повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Завод пластмас», які відбудуться

 16 квітня 2015 року о 10-30 за адресою:

04074, м. Київ, вул. Шахтарська, 5.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1. Обрання органів річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Завод пластмас», а саме: Президія, секретар, лічильна комісія.

2. Звіт Генерального директора ПАТ «Завод пластмас» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Завод пластмас» за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками звіту Генерального директора ПАТ «Завод пластмас» про фінансово-господарську діяльність ПАТ «Завод пластмас» за 2014 рік.

3. Звіт Наглядової ради ПАТ «Завод пластмас» про роботу у 2014 році. Прийняття рішення по результатам звіту Наглядової ради  ПАТ «Завод пластмас» про роботу у 2014 році.

4. Звіт та висновки  Ревізійної комісії ПАТ «Завод пластмас» за 2014 рік. Прийняття рішення по результатам звіту Ревізійної комісії ПАТ «Завод пластмас» у 2014 році.

5. Затвердження річного звіту, в тому числі річного бухгалтерського балансу ПАТ «Завод пластмас» за 2014 рік.

6. Затвердження нової редакції Статуту ПАТ «Завод пластмас».

7. Затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду ПАТ «Завод пластмас».

8. Затвердження нової редакції Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «Завод пластмас».

9. Обрання Наглядової ради в кількості 3 людини.

10. Розподіл прибутку і збитків ПАТ «Завод пластмас» за 2014 рік.

    Реєстрація акціонерів та їх повноважних представників, які прибули для участі у зборах проводиться з 9-00 до 10-00 години.                        

    Початок зборів о 10-30. Місце проведення зборів:  м. Київ, вул. Шахтарська, 5,  приміщення  товариства.

    Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів – до 24.00    години 10 квітня  2015 року.

     З документами, пов’язаними з проведенням зборів, акціонери та їх повноважені представники можуть ознайомитись у робочі дні з 9-00 до 17-00 за місцезнаходженням товариства в приміщенні канцелярії. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – юрисконсульт Бойко Володимир.

    Телефон для довідок: 044-430-27-83.

Основні показники

фінансово – господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

 

Найменування показника

період

Звітний

2014 р.

Попередній

2013 р.

Усього активів

96439

8104

Основні засоби

94331

6478

Довгострокові фінансові інвестиції

---

---

Запаси

1165

700

Сумарна дебіторська заборгованість

914

798

Грошові кошти та їх еквівалент

29

128

Нерозподілений прибуток                                                            

563

555

Власний капітал

88362

69

Статутний капітал

6070

6070

Довгострокові зобов’язання

---

---

Поточні зобов’язання

1444

1410

Чистий прибуток (збиток)

21

253

Середньорічна кількість акцій (шт.)

24279077

24279077

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

---

---

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

---

---

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

57

60

 

 

Генеральний директор                                                                                                              Шпаківська Ю. Ю.