Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 2020

Затверджено:

Протоколом №4 Наглядової ради ПрАТ «Завод пластмас» від «20» березня 2020 року

 

Повідомлення про проведення загальних зборів Приватне акціонерне товариство «Завод пластмас» (04074, м. Київ, вул. Шахтарська, 5; код за ЄДРПОУ 04593190)‌‌

повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Завод пластмас», які відбудуться

30 квітня 2020 року о 10 год. 30 хв. за адресою:

04074, м. Київ, вул. Шахтарська, 5, літера Б, 1-й поверх, приміщення 1.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:‌

 1. Обрання Лічильної комісії Товариства.

 2. Обрання Президії та Секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства.

 3. Розгляд звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.

 4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства про результати роботи за 2019 рік.

 5. Затвердження звіту і висновку Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновку Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.

 6. Затвердження річного звіту, у тому числі річного бухгалтерського балансу Товариства, за 2019 рік.

 7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік.

 8. Ухвалення рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

 9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

 10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Товариства. Про надання повноважень Генеральному директору Товариства на укладання договорів із членами Наглядової ради Товариства.

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:‌

1) Проект рішення

Обрати Лічильну комісію Товариства в складі:

-) Голова лічильної комісії - Філон Людмила Володимирівна; Члени лічильної комісії:

 1. Грібенкова Дар’я Олександрівна; 2) Соломаха Олександр Володимирович; 3) Відьмук Геннадій Іванович; 4) Ващенко Галина Романівна.

 2. Проект рішення:

  Обрати Президію річних загальних зборів акціонерів Товариства в складі:

  а) Шпаківська Юлія Юріївна - Голова Президії, головуюча на Загальних зборах, Генеральний директор Товариства; б) Усенко Лідії Михайлівни - члена Президії, Головного бухгалтера Товариства.

  Секретарем річних загальних зборів акціонерів обрати Начальника юридичного відділу Злиденного Миколу Миколайовича.

 3. Проект рішення: Затвердити Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.

 4. Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати роботи за 2019 рік.

 5. Проект рішення: Затвердити звіт і висновок Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.

 6. Проект рішення: Затвердити річний звіт, у тому числі річний бухгалтерський баланс Товариства за 2019 рік.

 7. Проект рішення: За підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства в 2019 році дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

8)Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в повному складі;

 1. Проект рішення: Кумулятивне голосування.

 2. Проект рішення:

а) Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради.

б) Уповноважити Генерального директора підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради на період їх обрання. Реєстрація акціонерів та їх повноважних представників, які прибули для участі у зборах, проводиться з 09 год. 00 хв. до 10 год. 00 хв.

Початок зборів о 10 год. 30 хв. Місце проведення зборів: м. Київ, вул. Шахтарська, 5, літера Б, 1-й поверх, приміщення № 1. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів - 24 год. 00 хв. 17 квітня 2019 року. Веб-сайт, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ' денного, а також інформація визначена частиною 4 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: http://www.zavodplastmas.kiev.ua/ Телефон для довідок: 044-430-27-83.

Відповідно до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонери та їх повноважені представники, які бажають ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, до дати проведення загальних зборів, можуть звертатись за адресою: 04074, м. Київ, вул. Шахтарська, 5. Надається можливість ознайомитись у робочі дні з 09 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. (13:00 - 13:30 обідня перерва) в приміщенні адміністрації ПрАТ «Завод пластмас».

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Начальник юридичного відділу Товариства Злиденний Микола Миколайович

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової Ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової Ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

Акціонерам для реєстрації та участі у зборах при собі необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів - паспорт або документ, що посвідчує особу, та належним чином оформлену довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

 

Основні показники фінансово - господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

 

період

Найменування показника

Звітний 2019р.

Попередній

2018р.

Усього активів

97998

98557

Основні засоби

96348

96132

Довгострокові фінансові інвестиції

---

__---_

Запаси

305

561

Сумарна дебіторська заборгованість

1727

1448

Грошові кошти та їх еквівалент

4089

4671

Нерозподілений прибуток

3044

2283

Власний капітал

97209

96447

Статутний капітал

6070

6070

Довгострокові зобов’язання

---

---

Поточні зобов’язання

789

2110

Чистий прибуток (збиток)

1294

1 012

Середньорічна кількість акцій (шт.)

24279077

24279077

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

---

---

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

---

---

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

24

30

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

 

У зв’язку з пандемією коронавірусу та можливістю продовження карантину, детальну інформацію з приводу проведення Загальних зборів акціонерів, можливо переглянути на сайті http://www.zavodplastmas.kiev.ua або дізнатись за телефоном для довідок: 044-430-27-83

 

Генеральний директор Ю.Ю. Шпаківська