Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 2017

                                                                                                                                                                                                                             Затверджено:
                                                                                                                                                                                                                             Протоколом №5 Наглядової ради
                                                                                                                                                                                                                             ПАТ «Завод пластмас»
                                                                                                                                                                                                                             від «21» березня 2017 року

Публічне акціонерне товариство «Завод пластмас»
(04074, м. Київ, вул. Шахтарська, 5; код за ЄДРПОУ 04593190)
повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Завод пластмас», які відбудуться
 26 квітня 2017 року о 10-30 за адресою:
04074, м. Київ, вул. Шахтарська,5.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Обрання Лічильної комісії Товариства.

2) Обрання Президії та секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства.

3) Зміна типу Товариства.

4) Затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

5) Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Ухвалення рішення за результатами звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

6) Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік. Ухвалення рішення за результатами звіту Наглядової ради Товариства про результати роботи за 2016 рік.

7) Звіт і висновок Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Ухвалення рішення за результатами звіту й висновку Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

8) Затвердження річного звіту, у тому числі річного бухгалтерського балансу Товариства, за 2016 рік.

9) Розподіл прибутку Товариства за 2016 рік.

10) Ухвалення рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

11) Обрання членів Наглядової ради Товариства.

12) Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Товариства. Про надання повноважень Генеральному директору Товариства на укладання договорів із членами Наглядової ради Товариства.

13) Припинення дії Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства.

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1)       Проект рішення:

        Обрати Лічильну комісію Товариства в складі:

а) Філон Людмили Володимирівни;

б) Петрунька Ігоря Володимировича;

в) Кулаковської Інни Олексіївни;

г) Алфьорової Сузани Владиславівни;

д) Оснач Єлизавети Олександрівни.

 2)   Проект рішення:

       Обрати Президію річних загальних зборів акціонерів Товариства в складі:

а) Лаві Яір – Голови Президії, головуючого на Загальних зборах, члена Наглядової ради Товариства;

б) Шпаківської Юлії Юріївни - члена Президії, Генерального директора Товариства;

в) Горської Юлії Ігорівни – головного бухгалтера Товариства.

Секретарем річних загальних зборів акціонерів обрати юрисконсульта Товариства Андрощука Богдана Миколайовича.

 3)  Проект рішення:

а) Змінити тип Товариства з Публічного акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство  (Приватне акціонерне товариство «Завод пластмас»);

б)Доручити Генеральному директору Товариства здійснити заходи, необхідні для зміни типу Товариства відповідно до законодавства, для чого надати йому відповідні повноваження.

   4)   Проект рішення:

а) Затвердити Статут Товариства в новій редакції;

б) Доручити Генеральному директору Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції;

в) Доручити Генеральному директору Товариства забезпечити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції й надати йому відповідні повноваження із правом передоручення.

   5)   Проект рішення: Затвердити Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

   6)   Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати роботи за 2016 рік.

   7)   Проект рішення: Затвердити звіт і висновок Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

   8)   Проект рішення: Затвердити річний звіт, у тому числі річний бухгалтерський баланс Товариства за 2016 рік.

   9)  Проект рішення: За підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства в 2016 році дивіденди не нараховувати та не виплачувати. У відповідності до ст. 19 ЗУ «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства направити 5% отриманого прибутку на формування резервного капіталу Товариства.

   10) Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.

   11) Проект рішення: у відповідності з чинним законодавством проект рішення по даному питанню не вказується.

   12) Проект рішення:

а) Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Товариства;

б) Надати повноваження Генеральному директору на підписання договорів із членами Наглядової ради Товариства.

   13) Проект рішення: Визнати такими, що втратили чинність:

а) Положення про Наглядову раду Товариства (затверджене Протоколом №1 Загальних зборів акціонерів Товариства від 16.04.2015 р.);

б) Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, (затверджене Протоколом №1 Загальних зборів акціонерів Товариства від 16.04.2015 р.);

в) Положення про Ревізійну комісію Товариства, (затверджене Протоколом №1 Загальних зборів акціонерів Товариства від 18.04.2012 р.).

Реєстрація акціонерів та їх повноважних представників, які прибули для участі у зборах проводиться з 9-00 до 10-00 години.

Початок зборів о 10-30. Місце проведення зборів:  м. Київ, вул. Шахтарська, 5, 2 поверх, актова зала.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів –24.00 годин

20 квітня 2017 року.

З документами, пов’язаними з проведенням зборів, акціонери та їх повноважені представники можуть ознайомитись у робочі дні з 9-00 до 17-00 в приміщенні адміністрації Товариства за його місцезнаходженням. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Андрощук Богдан.

Веб-сайт, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://www.zavodplastmas.kiev.ua/

Телефон для довідок: 044-430-22-16.

Основні показники
фінансово – господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

 

Найменування показника

період

Звітний

2016р.

Попередній

2015р.

Усього активів

95708

97146

Основні засоби

92423

93718

Довгострокові фінансові інвестиції

---

---

Запаси

1597

2041

Сумарна дебіторська заборгованість

1428

1140

Грошові кошти та їх еквівалент

260

247

Нерозподілений прибуток                                                            

1192

896

Власний капітал

86797

87755

Статутний капітал

6070

6070

Довгострокові зобов’язання

---

---

Поточні зобов’язання

1649

2425

Чистий прибуток (збиток)

313

333

Середньорічна кількість акцій (шт.)

24279077

24279077

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

---

---

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

---

---

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

40

42

                                                                                                     Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у друкованому виданні
                                                  «Бюлетень «Відомості НКЦПФР»» №56 від 23.03.2017 року.

                                                    Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

                                                    Генеральний директор ___________________Ю.Ю. Шпаківська                                          Дата: 21.03.2017 р.