Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 2016

Публічне акціонерне товариство «Завод пластмас»
(04074, м. Київ, вул. Шахтарська, 5; код за ЄДРПОУ 04593190)
повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Завод пластмас», які відбудуться
 20 квітня 2016 року о 10-30 за адресою:
04074, м. Київ, вул. Шахтарська,5.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання органів річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Завод пластмас», а саме: Президія, секретар, лічильна комісія. 

2. Звіт Генерального директора ПАТ «Завод пластмас» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Завод                   пластмас» за 2015 рік. Ухвалення рішення за результатами звіту Генерального директора ПАТ «Завод пластмас» про                   фінансово-господарську діяльність ПАТ «Завод пластмас» за 2015 рік.

3. Звіт Наглядової ради ПАТ «Завод пластмас» про роботу у 2015 році. Прийняття рішення по результатам звіту Наглядової           ради  ПАТ «Завод пластмас» про роботу у 2015 році.

4. Звіт і висновок  Ревізійної комісії ПАТ «Завод пластмас» за 2015 рік. Прийняття рішення по результатам звіту Ревізійної комісії     ПАТ «Завод пластмас» у 2015 році.

5. Затвердження річного звіту, в тому числі річного бухгалтерського балансу ПАТ «Завод пластмас» за 2015 рік.

6. Затвердження нової редакції Положення про виконавчий орган ПАТ «Завод пластмас».

7. Розподіл прибутку і збитків ПАТ «Завод пластмас» за 2015 рік.

    Реєстрація акціонерів та їх повноважних представників, які прибули для участі у зборах проводиться з 9-00 до 10-00 годин.                        
    Початок зборів о 10-30. Місце проведення зборів:  м. Київ, вул. Шахтарська, 5, у приміщенні  товариства. 

    Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів – 24.00 годин  10 квітня  2016 року.

     З документами, пов’язаними з проведенням зборів, акціонери та їх повноважені представники можуть ознайомитись у робочі дні з 9-00 до 17-00 за місцезнаходженням товариства в приміщенні адміністрації. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – помічник юрисконсульта Зінченко Ганна. 

    Телефон для довідок: 044-430-22-16.

Основні показники
фінансово – господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

 

Найменування показника

період

Звітний

2015 р.

Попередній

2014 р.

Усього активів

97146

96439

Основні засоби

93718

94331

Довгострокові фінансові інвестиції

---

---

Запаси

2041

1165

Сумарна дебіторська заборгованість

1140

914

Грошові кошти та їх еквівалент

247

29

Нерозподілений прибуток

896

563

Власний капітал

87755

88362

Статутний капітал

6070

6070

Довгострокові зобов’язання

---

---

Поточні зобов’язання

2425

1444

Чистий прибуток (збиток)

333

21

Середньорічна кількість акцій (шт.)

24279077

24279077

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

---

---

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

---

---

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

42

57

 

Генеральний директор                                                             Шпаківська Ю.Ю.