Особлива інформація емітента цінних паперів

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публiчне Акцiонерне товариство "Завод Пластмас"
2. Код за ЄДРПОУ 04593190
3. Місцезнаходження 04074, Київ, Шахтарська 5
4. Міжміський код, телефон та факс 044 4303200 044 4303200
5. Електронна поштова адреса onyx@zavodplastmas.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації onyx@zavodplastmas.kiev.ua
7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Повноваження Голови Наглядової ради вiд 18.04.2012 р. - Лавi Яiра припинено у зв'язку з обранням нового складу Наглядової ради Загальними зборами акцiонерiв 16.04.2015 року. Акцiями емiтента в статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Займав посаду в ТОВ "IФК Лiраль".
Повноваження члена Наглядової ради вiд 18.04.2012 р. - Кiм Анжели Володимирiвни припиняються у зв'язку рiшенням Загальними зборами акцiонерiв 16.04.2015р. про обранням нового складу Наглядової ради в кiлькостi 3 людини 16.04.2015 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Займала посаду в ТОВ "IФК"Лiраль".
Повноваження члена Наглядової ради вiд 18.04.2012р. - Квашилава Л.Н. припиняються у зв'язку з рiшенням Загальними зборами акцiонерiв вiд 16.04.2015 р. про обранням до Наглядової ради нового складу в кiлькостi 3 людини. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має.
Повноваження члена Наглядової ради вiд 18.04.2012р. - Мiщенко К.Ю. припиняються у зв'язку з рiшенням Загальними зборами акцiонерiв вiд 16.04.2015 р. про обранням до Наглядової ради нового складу в кiлькостi 3 людини. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має.
Повноваження члена Наглядової ради вiд 18.04.2012р. - Шубiн О.С. припиняються у зв'язку з рiшенням Загальними зборами акцiонерiв вiд 16.04.2015 р. про обранням до Наглядової ради нового складу в кiлькостi 3 людини. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має. Займав посаду ТОВ "IФК"Лiраль" директор.
Повноваження члена Наглядової ради вiд 18.04.2012р. - Фомiна Ж. В. припиняються у зв'язку з рiшенням Загальними зборами акцiонерiв вiд 16.04.2015 р. про обранням до Наглядової ради нового складу в кiлькостi 3 людини. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має.
Повноваження члена Наглядової ради вiд 18.04.2012р. - Секлер Г. припиняються у зв'язку з рiшенням Загальними зборами акцiонерiв вiд 16.04.2015 р. про обранням до Наглядової ради нового складу в кiлькостi 3 людини. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має. Вице - президент розвиткуТОВ "IФК"Лiраль".
Повноваження члена Наглядової ради - Лавi Яiра надано вiдповiдно Рiшенню Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 1 вiд 16.04.2015 р.) щодо обрання Наглядової ради в кiлькостi 3 людини. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має. Строк, на який призначено посадову особу: 3 роки.
Повноваження члена Наглядової ради - Лавi Ехуд Абрахама надано вiдповiдно Рiшенню Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 1 вiд 16.04.2015 р.) щодо обрання Наглядової ради в кiлькостi 3 людини. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має. Строк, на який призначено посадову особу: 3 роки
Повноваження члена Наглядової ради - Секлер Алекса надано вiдповiдно Рiшенню Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 1 вiд 16.04.2015 р.) щодо обрання Наглядової ради в кiлькостi 3 людини. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має. Строк, на який призначено посадову особу: 3 роки.