Обрання Генерального диретора ПАТ "Завод пластмас"

Рішення про обрання прийнято на засіданні Наглядової ради ПАТ "Завод пластмас" 29.04.2015 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі протоколу №10 від 29.04.2015 у зв'язку із закінченням
строку повноважень Генерального директора .
Шпаківська Юлія Юріївна (паспорт: серія СН номер 865468 виданий 11.07.1998 р. Дніпровським РУГУ
МВС України в м. Києві) обрано на посаду Генеральний директор.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: 1 рік.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: начальник юридичного відділу, в.о.
директора ТОВ "ЛіральУкраїна", Генеральний директор ПАТ "Завод пластмас".
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.